بررسي و ارائه معيارها و روشهاي مناسب براي ارزيابي و رتبه بندي مديريت‌هاي شعب بانك كشاورزي در استانها 24 ص

مقدمه
سير، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نيازها و علائق و آمال هاي بشر است. در گذشته هاي دور فلسفه ايجاد و شكل گيري سازمان ها بر ايده كاهش هزينه مبادله استوار بود . كاركرد اساسي سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گيري و خدمات دهي بشر مطرح كه ماحصل آن بهره مندي انسانها از خدمات بيشتر با هزينه كمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومي كاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . كاركردهاي آنها بسيار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزايد است .
در عصر كنوني تحولات شگرف دانش مديريت ، وجود نظام ارزشيابي را اجتناب ناپذير نموده است ، بگونه اي كه فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژيها را به عنوان يكي از علائم بيماريهاي سازمان قلمداد مي نمايد . هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت خود بالاخص در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد . از سوي ديگر فقدان وجود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازماني تلقي مي گردد كه پيامد آن كهولت و نهايتاً مرگ سازمان است. مطالعات نشان مي دهد فقدان نظام كسب بازخورد امكان انجام اصلاحات لازم براي رشد ، توسعه و بهبود فعاليت هاي سازمان را غيرممكن مي‌نمايد و سرانجام اين پديده ، مرگ سازماني است . بنابراين به دليل وجود رابطه مستقيم بين ارزيابي و كنترل با بقاء و حيات يك سيستم ، لازم است ارزيابي عملكرد در ابعاد سازماني ، فردي و… بصورت جدي دنبال شود .