بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 186ص

در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1:مقدمه…………………….

1-2: موضوع پژوهش………………

1-3: هدف پژوهش………………..

1-4:فايده واهميت پژوهش…………

1-5: فرضيه هاي پژوهش…………..

1-6:تعريف عملياتي متغيرها………

فصل دوم:

پيشينه پژوهش………………….

الف:مباني نظري………………..

ب:تحقيقات انجام شده……………

فصل سوم:

3-1: مقدمه……………………

3-2:جامع آماري………………..

3-3: نمونه و روش نمونه گيري…….

3-4:ابزار اندازه گيري………….

3-5:روش آماري…………………

فصل چهارم:

تحليل داده ها…………………

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتيجه گيري………….

5-2:محدوديت هاي تحقيق………….

5-3:پيشنهادات تحقيق……………

5-4: خلاصه تحقيق……………….

منابع:

پيوست:……………………….

آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)