بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI

چكيده تحقيق:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

خلاصه تحقيق
دراين تحقيق به شناسايي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج توجه خاصي مبذول گرديد. بدين ترتيب كه در فصل اول مقدمات نظري براي موضوع تحقيق مطرح گرديد وپس از ذكر مساله و فرضيه هاي تحقيق زمينه براي انجام آزمون فرضيه فراهم شد و فرضيه هاي تحقيق بر اساس مقياس هاي باليني پرسشنامه شخصيتي چند وجهي MMPI تدوين گرديد.
در فصل دوم به مباحث نظري اشاره گرديد و مشخص شد كه تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق در خارج از كشور وداخل كشور چه مي باشد و زمينه براي بحث و نتيجه گيري و شناسايي عوامل نظري در زمينه ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج فراهم شد.
در فصل سوم طرح تحقيق تدوين گرديد و تلاش شد تا به صورت مقايسه اي عمل نموده كه توان آزمون فرضيه هاي تحقيق فراهم شود ودر حيطه محاسبات توصيفي انجام پذيرد.
در فصل چهارم محاسبات آمار توصيفي انجام گرفت و پس از انجام محاسبات آمار استنباطي به ازمون فرضيه هاي تحقيق پرداختيم و به مقايسه مقادير باليني زنان سردمزاج وعادي توجه گرديد. در نهايت پس از آزمون فرضيه هاي تحقيق به بحث ونتيجه گيري در زمينه ويژگي هاي شخصيتي مستعد براي بروز سردمزاجي پرداختيم.

فهرست مطالب
فصل اول
1-1:مقدمه
1-2: موضوع پژوهش
1-3: هدف پژوهش
1-4:فايده واهميت پژوهش
1-5: فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم:
پيشينه پژوهش
الف:مباني نظري
ب:تحقيقات انجام شده
فصل سوم:
3-1: مقدمه
3-2:جامع آماري
3-3: نمونه و روش نمونه گيري
3-4:ابزار اندازه گيري
3-5:روش آماري
فصل چهارم:
تحليل داده ها
فصل پنجم:
5-1: بحث و نتيجه گيري
5-2:محدوديت هاي تحقيق
5-3:پيشنهادات تحقيق
5-4: خلاصه تحقيق
منابع:
پيوست:
آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)