بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک (داخلي – خارجي) 190 ص

بيان موضوع يا تعريف مسأله:
كشور ايران به دليل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از توليد كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب مي‌شود و به علت آب و هواي نيمه خشك پوست گوسفند و بز ايران از مرغوبيت بالايي برخوردار است ولي متأسفانه دامداران كشور به دليل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اينكه نوع تغذيه در ايران بيشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنين به علت نداشتن آگاهي و انگيزه لازم جهت حفظ و حراست از اين ثروت ملي، توجه لازم را مبذول نمي‌دارند و از ساليان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نيمه ساخته چرمي‌از كشور ما با ديدگاه سنتي صادر گرديده است كه عمده صادرات ايران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و اين در حالي است كه مي‌توان ارزش افزوده زيادي را از طريق توليد محصولات ساخته شده چرمي‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزي بالايي را تحصيل

نمود. بويژه اينكه محصولات چرمي‌از تنوع بالايي برخوردار بوده به نحوي كه تنوع اين محصولات بالغ بر 60 نوع مي‌گردد و هر ساله در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي نمايشگاههاي محصولات چرمي‌به نمايش گذاشته مي‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علي رغم امكانات بالقوه و بالفعل در اين نمايشگاهها بسيار كم رنگ مي‌باشد، براي مثال در سال 1376 در نمايشگاههاي جهاني چرم و البسه چرمي‌در پاريس و بولونيا ايتاليا و بارسلون اسپانيا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهاي پيشرفته جهان، كشورهاي تركيه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتيوپي و بوركينافاسو داراي چندين غرفه بودند ولي هيچ اثري از محصولات و صنعتگران ايران و پرچم مقدس جمهوري اسلامي‌ايران نبود.
قطعاً وجود چنين نقيصه اي برايند عوامل متعددي است كه شناخت آنها و بويژه حركت در جهت رفع موانع، اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه اي شايسته استعداد و ظرفيت هاي خود را در صحنه بين الملل عرضه نماييم.
پژوهشگر در اين تحقيق، به دنبال تبيين و تحليل متغيرها و عواملي است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفي، تحت تأثير قرار مي‌دهند و از اين طريق ضمن بيان اين عوامل، راه كارهاي مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمي‌را پيشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلي تحقيق اين است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمي‌سبك شناسايي شده و گامهايي را كه در جهت رفع اين موانع مي‌توان برداشت تعيين كرد.

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقيق 1
بيان موضوع يا تعريف مسأله: 2
ضرورت انجام تحقيق: 4
پيشينه تحقيق: 5
فرضيات 6
تعريف عمليات متغيرها: 7
نوع تحقيق و دلايل آن: 7
ابزار گردآوري داده ها: 8
جامعه آماري: 8
مراحل انجام تحقيق: 8
تعريف مفاهيم: 8
محدوديت ها 12
فصل دوم ادبيات تحقيق 13
تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: 14
تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم 21
مراحل ساخت چرم 28
عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم 30
الف- پوست: 30
ب- چرم: 33
انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35
انواع محصولات چرمي: 37
بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن 39
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 40
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 42
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي 42
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال 43
تعريف استراتژي 45
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 45
الف- استراتژي جايگزيني واردات 45
ب- استراتژي توسعه صادرات: 47
انواع استراتژي هاي رقابتي عام 48
رهبري در هزينه 50
تمايز محصول 51
تمركز (محدودنگري) 53
ميانه روي 55
تعريف بازاريابي: 57
استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 58
1- استراتژي بازاريابي يكسان 59
2- استراتژي بازاريابي تفكيكي 59
3- استراتژي بازاريابي تمركزي 60
ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 61
تقسيم بندي بازار هاي بين المللي 63
استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 65
آميخته محصول 66
اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 68
آميخته تشويق و ترفيع 70
اجزاي تشويق و ترفيع 71
توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 72
تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي 73
1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل 74
2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
3- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل (Deciding Which market to enter) 85
4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي (Diciding how to enter the market) 87
5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل (Deciding on the markting program) 96
6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103
فصل سوم – روش تحقيق 107
مقدمه 108
روش تحقيق 108
روش جمع آوري اطلاعات 108
منابع اطلاعات ثانويه 109
منابع اطلاعات اوليه 110
روش اجراي پرسشنامه 110
جامعه آماري: 111
نمونه آماري 111
تهيه و تنظيم پرسشنامه 113
نحوه توزيع سوالات پرسشنامه 114
روشهاي آماري مورد استفاده 116
فصل چهارم – جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 119
مقدمه 120
اطلاعات مربوط به ويژگيهاي مديران مراكز نمونه گيري شده 120
آماره آزمون 125
سوالات مربوطه: 127
بررسي فرضيه 2: 129
آماره آزمون: 129
آزمون فرضيه 2: 129
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي 129
بررسي فرضيه 3: 138
آماره آزمون 138
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتي 139
سوالات مربوطه: 141
بررسي فرضيه 4: 145
آزمون فرضيه 4: 146
آزمون فرضيه 4: 147
سوالات مربوطه: 148
بررسي فرضيه 5: 151
آزمون فرضيه 5: 151
تذكر: 153
سوالات مربوطه: 154
بررسي فرضيه 6: 156
آماره آزمون: 156
آزمون فرضيه 6: 156
سوالات مربوطه: 158
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات 161
نتيجه گيري 162
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1: 162
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 2: 163
نتايج بدست امه در ارتباط با فرضيه 3: 165
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 5: 169
پيشنهادات 171
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 171
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2: 173
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3: 177
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 178
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 5: 180
پيشنهادات در ارتباطات با فرضيه 6: 182
ساير پيشنهادات 184
ساير پيشنهادات 185
توصيه به ساير دانشجويان محققين 188
منابع: 190
این تحقیق با 50% تخفیف ارائه شده است.