بررسي وضعيت اقليمي شهرستان قوچان ايستگاه سينوپتيك 63 ص

موقعيت جغرافيايي شهرستان قوچان :
قوچان يكي از شهرهاي مرتفع شمال شرقي استان خراسان است و اين شهر در مسير شاهراه آسيايي مشهد به تهران قرار دارد . فاصله اين شهر تا مشهد در مسير اين جاده 132 كيلومتر و تا مرز ايران و تركمنستان 58 كيلومتر است / بدين ترتيب اين شهر از نظر جغرافيايي در مسير راههاي درگز و باجيگران ، نيشابور سبزوار ، شيروان و مشهد قرارگرفته است ، مسيري كه در واقع همان معبر و گذرگاه اصلي كاروانيان قديم و شاهراه ارتباطي جديد است . شهر قوچان در دشت قوچان و در عرض جغرافيايي 36.35 الي 37.45 و طول جغرافيايي 47.50 الي 59 قرار گرفته است . و اختلاف ظهر آن با تهران 25 دقيقه و قبله آن 51 درجه و 1 دقيقه و 7 ثانيه مي‌باشد . ارتفاع قوچان از سطح درياهاي آزاد 1217 متر مي‌باشد .

بررسي جايگاه و نقش شهر در استان ، شهرستان و حوزه نفوذ :
محدوده حوزه نفوذ شهر قوچان همان محدوده سياسي شهرستان قوچان مي باشد و جهت شناخت شهر مي‌بايست جايگاه آن حوزه نفوذ مورد بررسي قرار داد و علاوه بر آن ويژگيهاي جمعيتي ، فرهنگي ، اقتصادي و … حوزه نفوذ را نيز بايد شناخت .
بدون ترديد مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از فعاليتها و حيات شهرها به وضعيت حوزه نفوذ آنها وابسته مي‌باشد و هر چه شهر از حوزه نفوذ وسيعتري بهره‌مند باشد داراي جمعيت‌ ، بازار پويا ، حيات و رونق شهري بهتري خواهند بود چرا كه شهرها خود امكانات مورد نياز روستاها و حوزه نفوذ خود را تامين مي‌كنند و حوزه نفوذ شهري ، منابع مورد نياز شهرها همچون مواد غذايي اوليه بعضي از صنايع و … را تامين مي‌نمايند و بخصوص اين امر در مورد شهرهاي مياني و شهرستانها محسوستر مي‌باشد .

فهرست مطالب :
فصل اول : كليات 1
موقعيت جغرافيايي 2
بررسي نقش و جايگاه شهر در استان و حوضة نفوذ 2
فصل دوم : زمين‌شناسي منطقه 7
ناهمواريها و توپوگرافي شهرستان 8
زمين‌شناسي 10
وضعيت خاك 14
پوشش گياهي 16
تكتونيك 23
تاريخچة زلزله 24
دوره بازگشت زلزله 25
خطر زمين لرزه در منطقه خراسان 28
نقشه پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در منطقه خراسان 29
فصل سوم : ژئومورفولوژي 30
ژئومورفولوژي 31
شرايط سنگ‌شناسي 33
خاك شناسي 35
فصل چهارم : روند توسعه شهر 38
تعيين معيارها و ضوابط 39
الگوهاي توسعه 44
شبكه فاضلاب 52