بررسی نقش والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ۷۳ص

مقدمه :
پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری درکلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده ومی کند. توسعه وپیشرفت کشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است که این کشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند. در این دیار روح علمی همان شناختن ودر یافتن عمیق روشها وشیوه هایی بوده است که بشر برای پیش بردن علم بکار بسته است. این امر نه تنها از نادانی وسرگردانیهای آنها کاسته بلکه موجب شده است که در برآورد حوادث دقیق تر و مسئدل‌تر ودر انجام امور مجهز تر ودر یافتن مواد جدید با کیفیت بهتر موفق‌تر باشند. واما نقص عمده در کشورهای نو‌خاسته ، بی خبری از شیوه های شناختن ودانستن است. توجه سطحی به مسائل وبرداشت

عامیانه از آنها بدون آشنایی به مبانی علمی راههای صحیح ، در این کشورها موجب ضلالت وگمراهی شده است. واین کشورها را در دور وتسلسل نادانی گرفتار نموده است.
تحقیق حاضر بدین علت صورت گرفته است تا یکی از مشکلات عمده مدارس را که همچنان حل ناشده باقی مانده است بررسی نموده ودر صورت امکان روزنه ای را در راه گشایش آن پیدا نماید. عنوان این پژوهش عبارتست از : « بررسی نظر مدیران مدارس شهر کرج «ناحیه ۳» در مورد میزان همکاری والدین با مدارس در حل مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان » . وهمانطور که از عنوان این تحقیق استنباط می شود درصدد آنیم که علاوه بر انجام یک تکلیف دانشگاهی حداقل در دوران خدمت خود در نهاد مقدس آموزش وپرورش از نتایج آن در چگونگی راه حل مشکلات دانش‌آموزان سود جسته ودرنتیجه آنچنانکه شایسته فرزندان این مرزوبوم باشد اداء وظیفه نمائیم زیرا جامعه کنونی ما بدلیل خصومتهای غربی ونادانیهای عده زیادی از مسلمانان در خارج وداخل کشور ونیز مشکلات اقتصادی دچار مسائل ومشکلات زیادی از جنبه های تربیتی واخلاقی شده است. که اگر بزدوی در این مورد راه چاره ای را نجوئیم متحمل بهای گزافی خواهیم شد.
وهمانطور که می دانیم مدرسه به عنوان سازمانی که مسئولیت تربیت فرزندان جامعه را بر عهده دارد باید با روشنگری وروشن بینی علل وراههای حل مشکلات را شناسایی وبا انها به نحو تخصصی برخورد نماید. پس قبل از هر چیز عنایت کارگزاران ومسئولین آموزش وپرورش ونیز دولت جمهوری اسلامی ایران را در جهت تامین هزینه های این تحقیقات طلب می کند. زیرا مبارزه دشمن همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مبارزه فرهنگی است. اگر ما در جنگ تحمیلی در مصرف سرمایه های کشور جهت حفظ کیان اسلام خود هیچ دریغی نداشتیم چرا امروز در شبیخون فرهنگی که از جنگ رو در رو بسیار خطرناکتر است از خرج کمترین سرمایه ها مضیقه کنیم؟ چرا ادارات آموزش وپرورش ما هیچگونه تحقیقی را در راه شناسایی مشکلات دانش آموزان انجام نداده است؟ چرا مسئولین تعلیم وتربیت هنوز نتوانسته‌اند همکاری جدی والدین را دررفع مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان ومدرسه جلب نمایند.

خلاصه ونتیجه گیری
همانطور که بر کلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت روشن و واضح است دئر مدارس با مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان بخصوص در مناطق ومحله های محروم شهر فراوان بوده وبرخیاز اوقات تحصیلی را در مدرسه مسئولین مدارس به مسائل مربوط به تعلم وانضباط می پردازند وبدین ترتیب بجای استفاده موثر ازاین فرصتها در پیشرفت تحصیلی آنان این چنین فرصتها به هدر می رود لذا بوجود آمدن مشکلات تربیتی اعم از آموزشی ودرسی وتربیتی واخلاقی در مدارس مسئله ای است که ما را واداشت که این پژوهش را با نواقصات زیاد انجام دهیم .
لذا فرضیه مورد نظر این است که همکاری والدین با مدارس می تواند راه حل اساسی ومهمی در جهت رفع مشکلات تربیتی ویا اخلاقی دانش آموزان باشد.
رابطه مدرسه وخانواده بصورت همکاری متقابل ودو جانبه در خور ملاحظه است. چون از بسیاری خانواده ها هستند که در زمینه تربیت فرزند ومسائل مربوط به آن به کمک فکری وتخصصی نیاز دارند واین کمک جز از طریق مدرسه به چه صورت ممکن است فراهم شود ؟
آنجا که شورای همکاری اولیاء ومربیان بصورت فعال تشکیل می شود شرایط مساعد تربیت ودر خانواده سریعتر وسهلتر فراهم می آید دیدگاههای تربیتی مربیان به جامعه نفوذ می کند ومربی از مسائل خاص مربوط به کودکان و نوجوانان آگاه می گردد ودر مقابل هر یک واکنش مناسب وراه صحیح جاره جویی را دنبال می کند.
در اهمیت وهمکاری جامعه با مدارس همین بس که در آن نظامهای اجتماعی که بعنوان وابسته به مردم ومتعلق به مردم شناخته شده وبوسیله آنها اداره می شود موجبات پیشرفت کاملتر وسریعتر فعالیتهای تربیتی فراهم آمده است وبه نتیجه وبازده بسیار بهتر تربیتی دست یافته اند. در چگونگی ردیا قبول فرضیه مورد نظر ما پرسشنامه مشتمل بر ۱۹ سوال تستی و ۲سوال تشریحی نظرات مدیران را جویا شدیم که در این تحقیق ۴۰ نفر از مدیران شرکت داشته وبه پرسشنامه جواب دادند. انتخاب ۴۰ نفر بصورت کاملا تصادفی از مقطع ابتدائی بوده است. ۱ نفر ازاین مدیران دارای مدرک دیپلم و۱۶ نفر دارای مدرک فوق دیپلم و۲۱ نفر دارای مدرک لسیانس و۲ نفر هم با مدرک فوق لیسانس بوده اند.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها پاسخ به هر سوال بطور جداگانه بررسی وتجزیه وتحلیل گردید که از مطالب مذکور لزوم همکاری والدین با مدرسه در حل مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان تاثیر ونتیجه گیری ونیز لزوم تشکیل وارائه کلاسهای آموزش خانواده جهت ارائه اطلاعات وآگاهیهای لازم برای والدین وتاثیر آن در ایجاد همکاری هرچه بیشتر ونزدیکتر خانواده ها با مدرسه در جهت تربیت فرزندان آنان در هر یک ماه یکبار که بنا به نظر مدیران شرکت کننده در تحقیق مورد تایید واقع گردید وبه این نتیجه رسیدیم که اجرا وتداوم چنین برنامه هایی همت وسیع تری را طلب می کند از طرفی تلاش جدی مدیران وهمکاری دست اندر کاران آموزش وپرورش در رده های بالا تبلیغات از طرف صدا و سیما ورسانه های گروهی وایجاد جو مناسب انگیز برای شرکت والدین در کلاس های آموزش خانواده و علاقه مند کردن آنان به همکاری بیشتر با مدارس واحساس مسئولیت بیشتر در قبال سرنوشت آینده فرزندانشان می تواند محیط مدارس را به مراکزی فعال وسرزنده تبدیل کند که هم معلم وهم متعلم هر دو در آن احساس آرامش در جهت سازندگی کشور گام بردارند.

فهرست مطالب
فصل اول
۱-مقدمه
۲-بیان مسئله – هدف وفرضیه
۳-تعاریف عملیاتی
فصل دوم
۱-پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش تحقیق
۱-آزمودنیها
۲-طرح پژوهشی
۳-ابزاراندازه گیری
۴-روش جمع آوری اطلاعاتی
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل
۱-یافته های پژوهشی
۲-بحث درباره یافته ها
فصل پنجم
۱-محدودیتها
۲-پیشنهادات وکاربرد
۳-خلاصه ونتیجه گیری
۴-فهرست منابع

Specs
Release date:تیر ۱۷, ۱۳۹۳
Last updated:April 13, 2016
Product type:Word Office
File format:Doc
File size:444 kb
Requirements:Word