بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان175 ص

پيشگفتار:
تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان ” سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. در راستاي رسيدن به هدف مذکور ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش رسانه‌هاي گروهي و به خصوص تلويزيون مطرح شده، سپس انواع کارکردهاي تلويزيون، وظايف رسانه به عنوان يک وسيله ارتباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.در فصل دوم تحقيق مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد.

لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به اين فصل از تحقيق، در مورد جامعه آمريکا و بر اساس اطلاعات کتاب ” تلويزيون در زندگي كودكان ما نوشته ويلبر شرام و ديگران، ترجمه محمود حقيقت كاشاني می‌باشد. اميد است با عنايتي که مسئولين تعليم وتربيت ايران اسلامي به الگو گيري کودکان اين مرز و بوم از رسانه‌هاي گروهي و به ويژه رسانه‌هاي تصويري دارند، زمينه انجام اين چنين پژوهشهاي گسترده اي در سيستم آموزش و پرورش کشور مانيز فراهم گردد که اين مهم حمايت همه جانبه مسئولين امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جديد تلويزون مسايلي از جمله سن شروع تماشاي تلويزيون و شرايط زماني و انواع موضوعاتي كه مورد توجه كودكان با توجه به شرايط سني و جنسي و همچنين توانايي‌هاي ذهني آنها است مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل چهارم مربوط به نحوه و ميزان يادگيري كودكان از اين رسانه و عوامل تاثير گذار بر اين مساله است.
در فصل پنجم تحقيق، تاثيرات روحي، رواني و جسمي تلويزيون بر كودكان مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در نهايت در فصل ششم به رسانه جديد ” اينترنت “و رابطه آن با مسئله يادگيري و الگو پذيري کودکان و انواع خطراتي كه اين رسانه براي كودكان دارد اشاره شده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار: 1
مقدمه: 3
فصل اول : مباني نظري تحقيق 7
بيان مساله واهميت موضوع تحقيق: 8
اهداف تحقيق: 12
فرضيات تحقيق: 13
روش تحقيق: 13
فصل دوم: رسانه چيست و چه توانايي‌هايي دارد؟ 14
ارتباط جمعي- تاريخچه رسانه‌هاي جمعي 15
كاركرد رسانه‌هاي جمعي 21
وظيفه رسانه چيست؟ 28
قدرت تأثير رسانه‌هاي جمعي 29
فصل سوم: جهان جديد تلويزيون 33
يك كودك چه وقت استفاده از تلويزيون را شروع مي‌كند؟ 34
كودك چه مقدار وقت صرف تلويزيون مي‌كند؟ 41
چه كساني بيننده پروپا قرص هستند؟ 46
توضيحي درباره ساير رسانه‌ها 49
استفاده كودكان از رسانه‌ها در سنين مختلف: 50
كودكان چه چيزهايي را مي‌بينند؟ 52
برخي معيارهاي پيش بيني سليقه كودكان در مورد تلويزيون 56
كودكان درباره تلويزيون چگونه فكر مي‌كنند؟ 60
وجهه تلويزيون : 61
آيا تلويزيون در نظر کودکان شگفت انگيز است؟ 63
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغييراتي در تلويزيون باشند ؟ 64
والدين دوست دارند شاهد چه تغييراتي باشند ؟ 66
چرا کودک از تلويزيون استفاده مي‌کند؟ 68
عملکرد تلويزيون: 75
چرا ما داراي رسانه‌هاي جمعي هستيم ؟ 77
نيازهاي ويژه کودکان که تلويزيون آنها را برآورده مي‌کند ، کدامند ؟ 79
محتواي خيال: 81
محتواي واقعيت 82
تلويزيون به عنوان خيال 83
آيا تلويزيون مانعي بر سرا راه مسائل زندگي است؟ 85
تلويزيون به عنوان واقعيت 86
دو جهان 89
اهميت خيال 91
فصل چهارم: يادگيري از تلويزيون 92
چگونگي يادگيري از تلويزيون 93
موارد يادگيري اتفاقي 95
ميزان هوش و رفتار كودك در ارتباط با برنامه‌هاي تلويزيون 100
چه آموزشي را بايد انتظار داشته باشيم؟ 103
تلويزيون در مدرسه 108
چگونگي اكتساب در كودكان 113
مقايسه 115
فصل پنجم: تاثيرات جسمي و رواني تلويزيون بر كودكان 119
الگوي تأثير- رسانه: 120
تلويزيون به كودكان چه مي‌دهد؟ 120
الگوي تأثير- كودك 127
الگوي تأثير- تعامل 130
ديگر ويژگيهاي تعامل 133
اثرات فيزيكي تلويزيون بر كودكان 135
آيا تلويزيون بر بينايي كودكان اثر بدي دارد؟ 136
آيا تلويزيون كودكان را خواب آلود و خسته به مدرسه مي‌فرستد؟ 137
اثرات عاطفي تلويزيون بركودكان 138
اثرات شناختي تلويزيون بر كودكان 141
آيا تلويزيون حاوي تصوير غير دقيقي از زندگي بزرگسالان است؟ 141
آيا تلويزيون موجب بزرگسالي زود رس ميشود ؟ 143
اثرات رفتاري 145
آيا تلويزيون كودكان را منفعل مي‌كند؟ 147
آيا خشونت ارائه شده در تلويزيون، آموزش خشونت مي‌دهد؟ 153
نتيجه گيري : 157
پيامدهاي منفي تلويزيون: 157
فصل ششم: اينترنت رسانه جديد قرن بيستم 160
اينترنت چيست؟ 162
فوايد اينترنت براي كودكان: 163
خطرات اينترنت : 164
سودجويان از اينترنت براي به دام انداختن كودكان استفاده می‌كنند: 164
مطالب نامناسب و غير مجاز در اينترنت : 164
ارتكاب جرايم: بمبها، مواد مخدر، دزدي و شخصيتهاي غير واقعي 164
تهاجم به حريم خصوصي : 165
چگونگي اجتناب و كاهش خطراتي كه كودكان در ايترنت با آن مواجهند: 165
نتيجه گيري و آزمون فرضيات: 166
منابع مآخذ: 170