بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني 88 ص

چكيده
بحث دربارة شيوع كمرويي و درصد فراواني افراد كمرو كار ساده‌اي نمي‌تواند باشد، مي‌توان گفت كه پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگيرست. درصد قابل توجهي از كودكان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار كمرويي و چنين ناتوانها و معلوليتهايي اجتماعي هستند. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه تمامي افراد كمرو در همة موقعيتها و شرايط اجتماعي يكسان واكنش و رفتار مشابهي از خود نشان نمي‌دهند و ميزان و درجات احساس كمرويي ايشان كاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسي كمرويي در دبيرستان دخترانه شهرستان شازند مي‌باشد كه براي اين منظور از بين دانش‌آموزان يكي از دبيرستانهاي شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب كرده و نتايج نشان مي‌دهد كه 47% خود را فردي كمرو قلمداد كردند . و 52% گفته‌اند كه كمرو نيستند در مورد ميزان كمرويي 46% درصد به كمرويي متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنين در مورد اوقات كمرويي كه چند وقت يكبار احساس كمرويي مي‌كنند. 5/38% درصد به گزينه به ندرت يكبار در ماه يا كمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اينكه كمرويي آيا برايشان يك مشكل شخصي ايجاد كرده است يا نه 5/28% به گزينه بله گاه گاهي پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نكردن به كمرويي گفته‌اند بعضي اوقات مي‌توانم بعضي اوقات نمي‌توانم بيشترين درصد 68% به اين گزينه جواب داده‌اند.

37% درصد از دانش‌آموزان كمرو در گروههاي كوچك اجتماعي مانند مهماني ها بيشتر احساس كمرويي مي‌كنند و بعد از آن 31% دركنش متقابل يك به يك با فردي از جنس مخالف احساس كمرويي مي‌كند بيشترين واكنش جسماني در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پي‌آمدهاي منفي كمرويي 47% اشاره كرده اند كه مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند ، در مورد پي‌آمد مثبت كمرويي 52% اعتقاد دارند فردي كاملاً متواضع و قابل اتكاء را پديد مي‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر كمرويي خويش غلبه كنند.

فهرست مطالب
صفحه
چكيده
فصل اول
موضوع پژوهش 1
بيان مسأله 2
اهداف تحقيق 4
اهميت مسئله 4
پرسش‌هاي تحقيقاتي 6
تعريف مفاهيم پژوهش 6
فصل دوم
پيشينه مطالعاتي
كمرويي چيست؟ 8
ديدگاههاي مختلف در مورد كمرويي 9
كمر و متولد شدن 10
علل كمرويي 12
شيوع كمرويي 16
ويژگيهاي رفتاري افراد كمرو 19
عواقب كمرويي 20
جنبه مثبت كمرويي 23
علايم جسماني كمرويي 25
خجالتي – اما موفق 26
خجالتي در محيط كار 29
آيا كمرويي همان درون‌گرايي است 30
آيا مي‌شود يك آدم خجالتي موفق بود 31
درمان 32
شناخت خود 32
پايه‌ريزي عزت نفس خود 35
پانزده گام در راه مبدل شدن به فردي متكي به نفس 37
پايه‌ريزي اعتماد به نفس 40
رشد مهارتهاي اجتماعي خود 41
فصل سوم
روش پژوهش 49
ساخت و چهارچوب پژوهش 49
مشخصات آزمودنيها 49
ابزار اندازه‌گيري 50
روش تحليل آماري 51
شيوة اجراي پژوهش 51
فصل چهارم
نتايج پژوهش 52
فصل پنجم
بحث در نتايج 75
انتقادات و پيشنهادات 79
منابع 80
پيوست
این فایل با 50% تخفیف ارائه شده است .