بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل ديپلم و غير شاغل 63 ص

– مقدمه
ازدواج و تشكيل خانواده يكي از مسائل مهمي است كه در زندگي انسانها آثار فراواني از نظر رشد و ارتقا شخصيت و نيل به كمالات اخلاقي و انساني و همچنين حفظ بهداشت رواني و افزايش كارائي مي تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرايطي است كه منجر به رضامندي از زندگي زناشويي و نهايتااز زندگي مي شود . شروع و آغاز بودن آدمي روي كره خاكي همراه خانواده بوده است . هر كدام از اديان الهي صرفنظر از نوع بينش آنها به حهان بدون شك با خانواده همراه بوده است . خانوادخ كانوني است كه در تامين ارزشهاي اجتماعي چون قدرت ، ثروت ، تقوي و احترام و … براي افراد مؤثر بوده و بهترين وسيله گسترش محبت در ميان افراد حامعه است .

خانواده نهادي است كه در طي تاريخ و در هر جامعه شكل يا ساخت و كاركرد و كنش معين داشته و اولين و مهمترين كنش آن تامين نيازهاي عاطفي اعضاء و ترويج و اشاعه اين نيازها از راه ايجاد روابط محبت آميز و دوستيهاي ژرف در ميان افراد جامعه است.
از نظر روان شناسي خانواده به عنوان اولين محيط شكل گيري شخصيت انسانها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . در اين رابطه آنچه كه بيشتر مد نظر روان شناسي است تاثير روابط والدين بر روي رشد سالم و متعادل عاطفي ، رواني اجتماعي و تحصيلي كودكان و يا رشد ناسالم و ايجاد اختلافات رفتاري و رواني و
. . . مي باشد. كودك بيشترين تاثير را از طريق تقليد از والدين و خانواده كسب
مي كند و بنابر اين ميتوان گفت پايه هاي اوليه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شكل مي گيرد . با تقريب بسيار خوبي پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشكلات آن را مي توان به عنوان جهت گيري به سوي جامعه اي سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالي جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو كرد.

– مقدمه 5
– موضوع پژوهش 7
اهميت پژوهش 7
اهداف پژوهش 8
فرضيه هاي تحقيق : 9
فرض تحقيق : 9
تعريف اصطلاحات و مفاهيم : 9
– متغيرها 10
مقدمه : 11
رضايت مندي زناشويي 13
رضايت مندي زناشويي و خانواده 16
سن ازدواج 17
همسر يابي 18
هدف اصلي ازدواج 22
ازدواج و رضامندي زناشويي 25
مقاصد ازدواج و تاثير بر رضايت مندي 27
ازدواج به عنوان پديده اي اجتماعي : 29
آثار و نتايج ازدواج و رضامندي زناشويي در اسلام 29
عوامل مؤثر بر رضامندي و تحكيم روابط زناشويي 30
– 1 – ابراز محبت و عشق زوجين نسبت به يكديگر : 30
– 2-احترام به همسر 31
– 3 – روابط جنسي 31
– 4 – مسائل اقتصادي و اجتماعي : 32
– 5 – ارتباط با اقوام : 32
– 6-نظام ارزشي و عقيدتي و مذهبي 33
– 7 – علائق و طرز تفكر 33
– 8 – تحصيلات و طبقه 34
– عوامل مؤثر در تحكيم روابط زناشويي : 34
– ازدواج از لحاظ اجتماعي : 37
– اشتغال زنان : 39
– يك مشكل در رابطه با شاغل بودن زنان : 40
– تاثير رضايت مندي زناشوئي و رضايت از زندگي بر نهاد خانواده : 42
– درگيريها در حيات زناشوئي : 43
– ناآگاهي از عادات و رسوم اخلاقي و رفتار يكديگر 45
– عوامل موثر در گسيختن رابطه زناشويي : 46
– تحقيقات انجام شده در داخل كشور : 48
– تحقيقات انجام شده در خارج 49
– نمونه و جامعه تحقيق 50
– روش نمونه گيري : 51
– حجم نمونه : 51
– ويژگي هاي نمونه : 51
– ابزار سنجش : 52
– روش جمع آوري اطلاعات 56
– تجزيه وتحليل 58
– خلاصه تحقيق 60
– بحث و نتيجه گيري 61
– محدوديت ها و مشكلات پژوهش 62
– پيشنهادات 64

Specs
Release date:تیر ۱۷, ۱۳۹۳
Last updated:October 3, 2014
Current version:Word
Product type:Doc
File format:Doc
File size:144 kb