بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B

چكيدة تحقيق:
در اين پژوهش به منظور مطالعه ميزان اضطراب در تيپ شخصيتي ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران (10 نفر تيپ شخصيتي ‎A و 10 نفر تيپ شخصيتي ‎B) را با كمك مقياس تيپ‎شناسي شخصيت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه داراي 25 سؤال به صورت بلي‎- خير ‎- نمي‎دانم) و نيز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسي قرار گرفتند.
مطابق اغلب يافته‎هاي مطالعاتي پيشين، يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل آزمودنيهاي تيپ شخصيتي ‎A اضطراب بالاتري را از افراد تيپ شخصيتي ‎B تجربه مي‎كنند (با اختلاف ميانگين = 8/2)

همچنين برحسب نتايج آزمون تحليل آماري ‎t استودنت در درجه آزادي 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسي فرضيه 2 سوية تحقيق «كه بين ميزان اضطراب تيپ شخصيتي ‎A و ‎B تفاوت معني‎داري وجود دارد»، يافته‎ها بيانگر تفاوت معني‎داري بين ميزان اضطراب در 2 تيپ شخصيتي ‎A و ‎B مي‎باشند كه اين يافته‎ها در اين پژوهش با يافته‎ها و نتايج تحقيقات مشابه (نظير تحقيقات فريدمن و روزنمن (1974) يا تحقيقات پرايس (1983)) هماهنگي قابل ملاحظه‎اي را نشان مي‎دهند.
فصــل اول

– مقدمه
– بيان مسأله
– ضرورت و اهميت تحقيق
– فرضيات يا سؤالات تحقيق
– روش تحقيق
– جامعه پژوهش و حجم نمونه
– تعريف واژه‎ها و اصطلاحات: تعريف نظري و تعريف عملياتي
فصــل دوم

پيشينه تحقيق

بخش اول:
– تعريف اضطراب و انواع آن
– شدت اضطراب
– علل و انگيزه‎هاي اضطراب
– شيوع اضطراب
– اضطراب از ديدگاه مكاتب روانشناسي
– تعريف تيپهاي شخصيتي (مفهوم الگوي رفتاري‎A و ‎B و توسعة آن)
– رابطه الگوي رفتاري ‎A و ‎B با رفتارهاو متغيرهاي ديگر
بخش دوم:
– تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
– تحقيقات انجام شده در ايران
فصــل سوم

روش تحقيق
– جامعه پژوهش
– نمونه پژوهش
– روش نمونه‎گيري
– روش آماري (ابزار اندازه‎گيري)
– روايي و پايايي ابزار اندازه‎گيري
– روش تجزيه و تحليل داده‎ها
فصــل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‎ها
– جداول آماري
– آزمون فرضيه‎ها
فصــل پنجم

بحث و نتيجه‎گيري
– بررسي نتايج
– محدوديتهاي تحقيق
– پيشنهادات