بررسي ميزان آشنايي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان با مهارتهاي کامپيوتري

چکيده
مقدمه: استفاده از آموزش با کمک کامپيوتر(Computer-Aided Learning) با توجه به پيشرفتهاي فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات به طور روزافزوني در حال افزايش است. يکي از عناصر اصلي در اين راه مهارتهاي کامپيوتري اعضاء هيات علمي به عنوان ارائه کنندگان آموزش پزشکي مي باشد. لذا با تعيين ميزان آشنايي اعضاء هيات علمي با مهارتهاي کامپيوتري مي توان در راستاي برنامه ريزي به منظور ارتقاء مهارتهاي کامپيوتري به طور موثر عمل نمود.
روش کار : در اين مطالعه “توصيفي – مقطعي” پرسشنامه اي بين اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان علمي و مدرسيني که در امر آموزش دانشجويان دانشگاه دخيل بودند توزيع گرديد. از تعداد 120پرسشنامه توزيع شده 101 پرسشنامه عودت داده شد. (درصد پاسخ‌دهي= 16/84 %). پرسشنامه‌هاي تکميل شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصيفي و آزمونهاي t-test ،Mann-Whitney   و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج : ميانگين نمره آشنايي جامعه پژو.هش با عناصر اصلي مهارتهاي کامپيوتري برابر با 01/3 بود(حداکثر5 و حداقل19/1). بين دو جنس تفاوت معني دار از نظر آشنايي با مهارتهاي ذکرشده وجود نداشت ولي بين محل فعاليت اساتيد و همچنين بين مرتبه علمي آ،نها تفاوت معني دار بود( P<0.05 ). 49% بخش هاي اصلي کامپيوتر را به خوبي مي شناسند. 2/86% با ويندوز از حد متوسط تا خوب آشنايي دارند. 2/86% با MS-Word از حد متوسط تا خوب آشنايي دارند.54% با Epinfo و 34% با SPSS هيچ آشنايي نداشتند.
نتيجه گيري : اين مطالعه نشان مي دهد ميزان آشنايي جامعه پژوهش با عناصر اصلي مهارتهاي کامپيوتري بيشتر از حد متوسط است. آشنايي ايشان با “نرم افزارهاي پرکاربرد در تدريس”، اينترنت و ايميل نسبت به نرم افزارهاي آماري و … بيشتر است.
کليدواژه‌ ها:  مهارتهاي کامپيوتري،  اعضاء هيات علمي، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان