بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

مقدمه:
کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعريف موضوع 2
3-1 اهميت موضوع 3
4-1 هدف از انتخاب موضوع 4
فصل دوم – ادبيات موضوع 4
2-1 ساير مطالعات انجام شده 5
2-2 تاريخچه مرکبات 5
2-3 مشخصات کلي مرکبات 8
2-4 درجه بندي جهاني مرکبات 9
2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10
2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات 11
2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور: 11
2-8 توليد جهاني مرکبات 14
2-9 فرآيند صادرات مرکبات 16
2-15-1 مراحل قبل از صدور 16
2-10 مراحل اداري صادرات ميوه 19
2-12 بسته بندي 22
2-13 حمل و نقل 24
2-14 بازاريابي 25
فصل سوم – روش تحقيق 28
1-3 مقدمه : 29
1-3- جامعه آماري: 29
2-3 فرضيات تحقيق 30
3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 30
4-3 پرسشنامه: 30
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها 32
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات 35
منابع و مأخذ 50
پرسشنامه: 50
این پایان نامه با 50% تخفیف ارائه شده است