بررسي موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران 20 ص

بيان مساله 3
اهميت و ضرورت تحقيق : (the importance of resarch) 6
اهداف تحقيق: 9
فرضيات تحقيق: 9
تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از كشور : 13
ابزارگرد آوري اطلاعات : 15
روش هاي تجزيه و تحليل آماري: 16
فهرست منابع و ماخذ: 19
بيان مساله : (Research problem )

امروزه زنان جهان در روند تحركات اجتماعي ،‌اقتصادي و توسعه جوامع با مشكلات كم و بيش مشابهي مواجه اند و از بسياري از نابرابريهاي آموزشي ،‌دسترسي به فرصت هاي شغلي متناسب با قابليت هاي خويش ، عدم تناسب در توزيع در آمدها ، نابرابري در حقوق مدني و مشاركت سياسي و … با مردان رنج مي برند و همچنين افزايش مشاركت زنان در كميت ، همپاي ارتقاي آنها در كيفيت و دست يابي به پايگاههاي مديريتي نبوده و نابرابري و تبعيض در فرصت هاي شغلي همچنان باقي است . (فرزين نيا، 1374 ، ص 667 ) . آمار نشان مي دهد كه با وجود دارا بودن تحصيلات عالي ، زنان در پست هاي بالاي اداري كمتر حضور دارند از كل زنان تحصيلكرده شاغل فقط 30 درصد به پست هاي بالاي اداري رسيده اند كه از اين تعداد 0003/0 درصد زنان جامعه داراي پست هاي كلان مديريتي هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقيق هرگز از جانب دانشگاه خود براي فرصت هاي مطالعاتي و يا دوره آموزشي به خارج از كشور اعزام نشده و بورس تحصيلي دريافت نداشته اند و نزديك به 90 درصد از آنها هرگز به عنوان نماينده رسمي دانشگاه خود به مركزي معرفي نشده اند بيش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پست هاي اجرايي اشتغال نداشته اند . (مركز امور مشاركت زنان ، شماره 6 ،‌1379 ، ص 22 ) در چهارمين كنفرانس جهاني سال 1994 در سند پكن آمده است كه تبعيض در آموزش پرورش ،‌استخدام ،‌مزد ، ترفيع و رويه هاي تحرك شغلي ،‌شرايط انعطاف ناپذير كار ، عدم دسترسي به منابع توليد و مشاركت نابرابر در مسئوليت هاي خانواده ،‌فرصت هاي اشتغال و فرصتهاي اقتصادي و تخصصي ، تحرك شغلي را براي زنان كماكان محدودنموده است نسبت نازل زنان در ميان تصميم گيرندگان اقتصادي و سياسي در تمامي سطوح محلي ، ملي و بين المللي بازتاب موانع ساختاري و نگرشي است كه بايد از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.