بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملاير

پيشگفتار:

مي دانيم كه رشد مهارتهاي اجتماعي يكي از لوازم رشد همه جانبه شخصيت است و پديدة اساسي نوجواني تهيه شخصيت است. كه به شكلهاي مختلفي صورت مي گيرد. دوستي هاي نوجوانان بخاطر استقلال و براساس يك نياز اجتماعي و براي ايجاد روابط سالم و سازنده است.

در اين مرحله ازسن شخصيت اجتماعي نوجوانان در حال شكل گيري گرفتن است.

رفاقتها و دوستي ها نقش عمده اي در اجتماعي شدن انان ايفا مي كند. البته در تمام مراحل رشد خصوصاً در سن نوجواني نقش خانواده و اولياء و مربيان به عنوان تقويت يا تسهيل كنندة رشد نبايد فراموش شود.

به همين منظور در اين معقولة تحقيق ملاك هاي انتخاب دوست از نظر نوجوانان پسر مورد بررسي قرار مي گيرد، تا با شناسائي و اشنايي بيشتر با طرز تفكرات دانش آموزان به مورد بهترين ملاك هاي انتخاب دوست، بهترين و عاقلانه ترين روشهاي تربيتي را انتخاب كنيم.

بنابراين جهت تحقيق اين اهداف دست به كار تحقيق زده و مقوله حاضر را به پنج فصل تهيه كرده و بهترين ملاك انتخاب دوست را از بين نظرات دانش آموزان پيدا كرده ايم. در جزوه حاضر از منابع مختلفي در زمينة دوست يابي نوجوانان استفاده شده اميدواريم كه نتيجه مورد استفاده دوستان و همكاران قرار گيرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول

بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………….. 9

بيان هدف………………………………………………………………………………………………… 10

ضرورت اجراي طرح ………………………………………………………………………………. 11

سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………….. 12

بيان فرضيه ……………………………………………………………………………………………. 13

تعاريف عملياتي………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم تاريخچه تحقيق و مطالعة منابع مربوط به موضوع

نوجواني………………………………………………………………………………………………….. 16

تاثير معاشران………………………………………………………………………………………….. 20

دوست يابي……………………………………………………………………………………………… 25

طرد شدن و پذيرفته شدن از سوي همسالان………………………………………………. 29

تحقيقات انجام شده ………………………………………………………………………………….. 36

فصل سوم روش اجراي تحقيق

جامعه ……………………………………………………………………………………………………. 43

نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………………… 43

روش جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………. 44

ابزار تحقيق……………………………………………………………………………………………… 44

روش آماري بكار رفته …………………………………………………………………………….. 44

فصل چهارم: تجزيه و تحليل

تجزيه و تحليل داده ها ( اطلاعات) ……………………………………………………………… 47

توصيف اطلاعات رابطه با فرضيه  ها ………………………………………………………… 47

فصل پنجم

سوالات و داده‌‌ها …………………………………………………………………………………….. 47

تفسيرنتايج ( بحث و خلاصه) …………………………………………………………………….. 89

بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 92

نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………….. 92

نمودار…………………………………………………………………………………………………….. 93

كاربرد و منابع ………………………………………………………………………………………… 95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 95

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 97