بررسي مقايسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غيرشاغل

فهرست مطالب

فصل اول. 1

بيان مسأله. 2

ضرورت و اهميت مسأله. 3

زمينه مختصري از موضوع تحقيق.. 5

اهداف تحقيق.. 8

فرضيه‌ها 9

متغييرها 9

تعاريف… 10

فصل دوم. 13

مقدمه. 14

چگونه اعتماد به نفس را تعريف كنيم؟. 16

انواع اعتماد به نفس…. 17

– اعتماد به نفس رفتاري.. 17

اعتماد به نفس احساسي و عاطفي.. 19

اعتماد به نفس روحي و معنوي.. 21

علائم و نشانه‌هاي فقدان يا كمبود اعتماد به نفس روحي و معنوي.. 22

چگونه عدم اعتماد به نفس شكل مي‌گيرد؟. 24

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيم؟‌. 25

چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگي‌مان كنيم؟. 27

تفاوت زنان شاغل و غيرشاغل.. 29

موانع فرهنگي و اجتماعي زنان. 32

دلايل عدم پيشرفت زنان در ايران. 34

زنان شاغل ايراني.. 36

بررسي مسايل زنان شاغل.. 37

بررسي مسايل زنان غيرشاغل.. 49

ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان. 55

عزت نفس در روايات… 56

نكاتي جهت بالابردن اعتماد به نفس زنان. 57

فصل سوم. 61

آيا اعتماد به نفس قابل اندازه‌گيري است؟. 62

جامعه آماري.. 62

نمونه‌گيري.. 63

روش نمونه‌گيري.. 63

طرح پژوهش…. 63

مكان پژوهش…. 64

ابزار پژوهش…. 64

شيوه نمره‌گذاري آزمون کوپر اسمیت… 65

تجزيه و تحليل داده‌ها 65

فصل چهارم. 67

فرضيه اول. 68

بررسی فرضیه اول. 69

فرضيه دوم. 71

بررسی فرضیه دوم. 72

فرضيه سوم. 74

بررسی فرضیه سوم. 75

فرضيه چهارم. 76

فصل پنجم.. 77

تجزيه و تحليل اطلاعات… 78

محدوديت‌ها و موانع و مشكلات تحقيق.. 81

پيشنهادها 82

چكيده تحقيق.. 82

پیوست ها 84

منابع. 84

بيان مسأله

اغلب مردم معناي واقعي كلمه « اعتماد به نفس » را به خوبي درك نمي‌كنند. به همين دليل آن نوع از اعتماد به نفس و خودباوري را كه مطلوب و مورد نظرشان است در زندگي تجربه نمي‌كنند. چون فكر مي‌كنند اعتماد به نفس يعني اينكه ايمان و اعتقاد به موفقيت‌هايي كه در كارها به دست مي‌آورند. در صورتيكه اعتماد به نفس واقعي و حقيقي آن است كه قبل از اين كه در كاري موفق شويم نوعي اعتماد به توانايي خود براي انجام آن كار را داشته باشيم (محمد 85)

عزت نفس خويشتن را قوام مي‌بخشد و نقش تعيين‌كننده‌اي در تمام كنش‌ها و كشش دارد و جوانب گوناگون زندگي فرد از جمله عملكرد شغلي و زندگي خانوادگي او را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اعتماد به نفس يعني ديدن خود به عنوان فردي توانا با كفايت « دوست داشتنی و منحصر به فرد. (محمد 85)  عزت نفس زاييده زندگي اجتماعي و ارزش‌هاي آن است و محيط زندگي و اجتماعي است كه فرد متأثر و نوعي قبولي به خود مي‌دهد.

« استك نشان داد وقتي عزت نفس بالا مي رود فرد ميزان فعاليت خود را افزايش مي‌دهد و احساس توانايي خود را در مواجهه با مشكلات و انجام وظايف محوله در سطح مطلوب و بالايي ارزيابي مي‌كند ».

قیمت : 8550 تومان

فرمت : ورد

Specs
Release date:بهمن ۱۹, ۱۳۹۲
Last updated:October 3, 2014
Current version:Word
Product type:rar
File format:Doc
File size:83 kb