بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

مقدمه
هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.
بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟
آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟

نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجه با اطلاعات گردآوري شده و مطالب آموخته مي توان گفت كه بازاريابي براي پسته ي ايران در حال حاضر بسيار كار سختي مي باشد كه دليل اينكه پسته ي توليدي ايران داراي استاندارد بين المللي از نظر سم افلاتوكسين نيست و لذا براي اينكه در آينده اي نه چندان دور بتوانيم برروي بازاريابي پسته ي كشورمان و رائه ي استراتژي براي آن نظر دهيم بايستي هم اكنون به فكر اصلاح در نحوه ي باغداري و صنايع تبديلي مربوط ي آن باشيم و از شيوه ي سنتي به صنعتي روي آوريم و اين به جز كمك و ياري و آگاهي رساندن به باغداران توسط دولت از طريق اداره ي صنايع و معادن ميسر نمي باشد ما بايستي كلاسهاي توجيه كننده اي براي باغدارانمان در نحوه ي آبياري ، نگهداري ، و چيدن محصول پسته و همچنين پس از آن در نحوه ي نگهداري پسته و شستشوي آن بگذاريم .

بخش ديگري از اين صنعت را صاحبان صنايع تبديلي تشكيل مي دهند كه اين بخش چون از لحاظ امكانات تكنولوژيكي و پيشرفته پايين مي باشد توليدات آن نيز از كيفيت بالايي برخوردار نمي باشد لذا دولت مي تواند با ارائه ي تسهيلات لازم براي خريد دستگاههاي تمام اتوماتيك در كيفيت توليد اين محصول مهم صنعتگران را ياري كند و نيز بازرگانان به دليل مسائل و مشكلات صادرات محصول از ايران و يا سهل انگاري در امر انبارداري اين محصول باعث ايجاد سم افلاتوكسين در آخرين مرحله ي توليد و فروش مي شوند كه اين سهل انگاري براي بازرگان و ايران بسيار گران تمام مي شود.

در نتيجه مسئولان در اين صنعت ، بايستي 3 قشر شامل:
1- باغداران
2- صنعتگران
3- بازرگانان
را با برگزاري سمينارها و كنفرانسها و كلاسهاي اطلاعاتي در افزايش آگاهي و علم آنان قدم بردارند .

فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقيق 1
مقدمه 2
سؤال يا فرضيه هاي تحقيق: 2
تعاريف: 2
طرح تحقيق: 3
ابزارها وروش گردآوري داده ها: 3
فصل دوم- ادبيات تحقيق 4
تاريخچه پسته 5
1- مبدا درختان پسته 5
اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته 9
نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها 13
نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش 27
نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران 32
مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته 37
پروانه جوانه خوار پسته 38
پروانه گلبرگ خوار پسته 38
پروانه پوسته خوار ميوه پسته 39
مينوز پسته 39
پسيل پيچيده برگ پسته 39
كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين 40
توصيه هايي در جهت پيشگيري 44
آفات انباري پسته 46
پروانه هندي 47
پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته 47
فصل سوم- روش تحقيق 49
بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن) 50
نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته 50
ميزان و ارزش صادرات پسته در مقايسه با خشكبار و ارزش كل صادرات مواد غيرنفتي در يك صدسال گذشته 51
رقباي پسته ايران در بازارهاي جهاني 52
امكاناتي كه آمريكايي ها در صادرات پسته براي رقابت با ايران در اختيار دارند 59
دو اقدام منفي عليه بازار جهاني پسته ايران توسط امريكا بعد از قطع روابط سياسي و اقتصادي ايران با امريكا 60
مسائل و مشكلات پسته ايران 61
چند نكته ي مهم در زمينه پايين آوردن ميزان افلاتوكيس پسته: 62
آمار مقايسه اي صادرات خشكبار ايران 63
(مصاحبه اي با آقاي كاظمي يكي از صادركنندگان پسته ايران به آمريكا) 64
فصل چهارم- تجزيه وتحليل داده‌ها 66
بين مشكلات پسته و ميزان فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد 67
بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد. 68
كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد. 69
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات 70
نتيجه گيري و پيشنهادات 71
منابع 73