« بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها- بانک کشاورزی »

مقدمه

       در سراسر جهان عمليات بانكها را به عنوان يكي از مهم ترين فعاليتهاي اقتصادي هر نظام اقتصادي مي دانند . هر فعاليتي كه مستلزم كسب سرمايه و منابع مالي باشد ، بي ترديد به دخالت بانكها و موسسات مالي نيازمند است . به دليل نقش بسيار مهم و اساسي بانكها در اكثر فعاليتهاي اقتصادي ، بررسي عملكرد (بهره وري و كارايي ) هر يك از بانكهاي موجود در سيستم بانكي كشور ، كه بيشتر آنها دولتي هستند و با سرمايه هاي ملي ايجاد شده اند . مانند ساير موسسات اقتصادي و بخش عمومي از جايگاه برخوردار است. اما به دليل خدماتي بودن فعاليت بانكها و تنوع زياد خدمات ارايه شده ، ارزيابي عملكرد آنها مشكلات و روشهاي خاصي دارد كه نيازمند دقت بيشتر و استفاده از روشهاي مناسب تر مي باشد .

      در اصل ، مديريت بانكها همواره با توجه به شرايط اقتصادي حال و آينده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانكي ، بازاريابي ، بودجه بندي ، نوآوري در ارايه خدمات ، رقابت با ساير بانكها و در نهايت افزايش بهره وري و كارايي درميان واحدهاي تحت سرپرستي خود مي باشد . يكي از راههاي اساسي موفقيت بانكها براي اصلاح روشهاي توليد و افزايش توان رقابت با ساير بانكها ، شبكه شعب آنها مي باشد . يكي از راهكارهاي اساسي در تنظيم برنامه هاي بهبود بهره وري و كارايي در سطح يك بانك ، وجود شبكه اي كاراز شعب آن مي باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)