بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها- بانک کشاورزی 32 ص

– مقدمه
در سراسر جهان عمليات بانكها را به عنوان يكي از مهم ترين فعاليتهاي اقتصادي هر نظام اقتصادي مي دانند . هر فعاليتي كه مستلزم كسب سرمايه و منابع مالي باشد ، بي ترديد به دخالت بانكها و موسسات مالي نيازمند است . به دليل نقش بسيار مهم و اساسي بانكها در اكثر فعاليتهاي اقتصادي ، بررسي عملكرد (بهره وري و كارايي ) هر يك از بانكهاي موجود در سيستم بانكي كشور ، كه بيشتر آنها دولتي هستند و با سرمايه هاي ملي ايجاد شده اند . مانند ساير موسسات اقتصادي و بخش عمومي از جايگاه برخوردار است. اما به دليل خدماتي بودن فعاليت بانكها و تنوع زياد خدمات ارايه شده ، ارزيابي عملكرد آنها مشكلات و روشهاي خاصي دارد كه نيازمند دقت بيشتر و استفاده از روشهاي مناسب تر مي باشد .
در اصل ، مديريت بانكها همواره با توجه به شرايط اقتصادي حال و آينده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانكي ، بازاريابي ، بودجه بندي ، نوآوري در ارايه خدمات ، رقابت با ساير بانكها و در نهايت افزايش بهره وري و كارايي درميان واحدهاي تحت سرپرستي خود مي باشد . يكي از راههاي اساسي موفقيت بانكها براي اصلاح روشهاي توليد و افزايش توان رقابت با ساير بانكها ، شبكه شعب آنها مي باشد . يكي از راهكارهاي اساسي در تنظيم برنامه هاي بهبود بهره وري و كارايي در سطح يك بانك ، وجود شبكه اي كاراز شعب آن مي باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)
در شرايط فعلي با توجه به گستردگي شعب بانكها در سراسر كشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالي و اعتباري جديد ، تاسيس بانكهاي خصوصي ، ورود بانكهاي خارجي از طريق مناطق آزاد تجاري و در نهايت خصوصي سازي بانكها در ايران ، وضعيت بسيار نويني به وجود آمده است كه بايد بررسي اساسي و تجديد ساختار مناسب در شبكه شعب بانكهاي تجاري و تخصصي كشور انجام گيرد . به اين منظور لازم است هر يك از بانكها از كارايي شعب خود اطلاع داشته باشند و علل كارايي و ناكارايي شعب خود را بررسي كنند و با برنامه ريزي هاي مناسب به اصلاح و هدايت واحدهاي ناكارا بپردازند . بديهي است كه با كاراتر شدن شعب ناكارا ، ضمن رسيدن به اين اهداف با كاهش بهاي خدمات ارايه شده و جلوگيري از اتلاف منابع كمياب ، مي توان انتظار داشت كه منافع ملي بيشتر تامين شود و در سطح كلي يك بانك ،‌ زيانهاي ناشي از عدم كارايي هم به حداقل ممكن برسد و در مجموع سيستم بانكي كشور كاراتر شود . به اين منظور به ارزيابي 172 شعبه بانك كشاورزي منطقه 4 كشور در سال 1381 پرداخته و سعي كرده ايم كه ضمن محاسبه كارايي فني و مقياس واحدهاي مورد نظر ، براي شعب ناكارا نيز واحدهايي به عنوان الگوي مرجع معرفي شود .