بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل 106 ص

چکيده :
اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل است که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در شهرداري ها را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگوئي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: ١-سامانه تامين اعتباردر شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد. ٢- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است. ٣- سامانه خزانه داري شهرداري هاي استان اردبيل فاقد قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. براي همين شهرداري ها استان اردبيل را که شامل ١٧ حوزه شهرداري مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه بخش مالي شهرداري ها مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي براي SPSS آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد شد. در اين پژوهش شخص شدکه شهرداري هاي استان اردبيل قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

فهرست مطالب
چكيده ………………………………………………………………………………… ١
فصل اول : آليات پژوهش
١ ١ ديباچه …………………………………………………………………………… ٣
١ ٢ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش……………………………….. ۴
١ ٣ اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………… ۵
١ ۴ اهداف پژوهش…………………………………………………………………. ۶
١ ۵ فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………. ٧
١ ۶ روش پزوهش………………………………………………………………….. ٧
١ ٧روش جمع آوري اطلاعات…………………………………………………….. . ٨
١ ٨ قلمرو پژوهش………………………………………………………………….. . ٨
١ ٩ متغير هاي پژوهش……………………………………………………………. ١٠
١ ١٠ محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………… ١٠
١ ١١ تعريف واژگان واصطلاحات آليدي……………………………………….. ١٠
١ ١٢ ساختار پژوهش …………………………………………………………….. ١٣
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
٢ ١ ١ ديباچه ……………………………………………………………………….. ١۵
٢ ١ ٢ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي ……………………………………. ١٧
٢ ١ ٣ تعريف گزارشگري مالي ………………………………………………….. ١٩
٢ ١ ۴ اهداف گزارشگري مالي…………………………………………………… ١٩
٢ ١ ۵ گزارشگري مالي در ايران ……………………………………………….. ٢١
٢ ١ ۶ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك…………………………… ٢٣
٢ ١ ٧ استفاده آنندگان از گزارشگري مالي ……………………………………… ٢۴
٢ ١ ٨ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران ………………………………….. ٢۵
٢ ١ ٩ تحولات اساسي در گزارشگري ………………………………………….. ٢٧
٢ ١ ١٠ واحد گزارشگري مالي………………………………………………….. ٢٩
٢ ١ ١١ جايگاه تئوري وجوه مستقل……………………………………………… ٣٠
٢ ١ ١٢ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي……………………………………… ٣١
٢ ١ ١٣ محدوديت هاي گزارشگري مالي………………………………………… ٣٢
٢ ١ ١۴ گزارشگري مالي دولتي………………………………………………….. ٣۴
٢ ١ ١۵ اهداف گزارشگري مالي دولتي………………………………………….. ٣۶
٢ ١ ١۶ مفهوم مسئوليت پاسخگويي………………………………………………. ٣۶
٢ ١ ١٧ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي………………………….. ٣٩
٢ ١ ١٨ مباني حسابداري دولتي………………………………………………….. ٣٩
٢ ١ ١٩ مباني تعهدي در حسابداري دولتي ……………………………………… ٣٩
٢ ١ ٢٠ سامانه حسابداري حساب مستقل………………………………………….. ۴١
٢ ١ ٢١ انواع حسابهاي مستقل ……………………………………………………. ۴٢
٢ ١ ٢٢ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي ۴۴
گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها
٢ ٢ ١ شهرداري ها بحث نظري………………………………………………….. ۴۶
٢ ٢ ٢ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران ……………………………….. ۴٨
٢ ٢ ٣ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه
مالي. …………………………………………………………………………………. ۵١
٢ ٢ ۴ استفاده آنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها ……………. ۵٢
٢ ٢ ۵ خصوصيات ، محسنات و آاربرد حسابداري شهرداري ها ……………… ۵۴
٢ ٢ ۶ اصول و موازين حسابداري شهرداري……………………………………. ۵۶
٢ ٢ ٧ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه………………………. ۵٩
٢ ٢ ٨ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها …………………. ۶۶
٢ ٢ ٩ حسابداري بودجه ………………………………………………………….. ۶٨
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
٢ ٣ ١ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي
استان آردستان و آذربايجانغربي…………………………………………………… ۶٩
٢ ٣ ٢ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران …… ٧٠
٢ ٣ ٣ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي ٧١
٢ ٣ ۴ گزارش ارزيابي مديريت از آنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني
آن در ايران………………………………………………………………………….. ٧٢
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
٣ ١ ديباچه …………………………………………………………………………. ٧۵
٣ ٢ جامعه آماري ………………………………………………………………… . ٧۵
٣ ٣ تعيين حجم نمونه………………………………………………………………. ٧٧
٣ ۴ متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………….. ٨٠
٣ ۵ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه ………………………. ٨٠
٣ ۶ روش پژوهش…………………………………………………………………. ٨١
٣ ٧ روش گردآوري اطلاعات ……………………………………………………. ٨٣
٣ ٨ ابزار اندازه گيري اطلاعات…………………………………………………. ٨۴
٣ ٩ روايي و پايايي ابزار پژوهش………………………………………………… ٨۴
٣ ٩ ١ روايي پرسشنامه……………………………………………………………. ٨۴
٣ ٩ ٢ پايايي ابزار پژوهش ……………………………………………………….. ٨۶
٣ ١٠ آماره آزمون …………………………………………………………………. ٨٧
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
۴ ١ ديباچه ٩٠
۴ ٢ توصيف نمونه آماري. ٩١
۴ ٢ ١ جنسيت………………………………………………………………………. ٩٢
۴ ٢ ٢ ميزان تحصيلات ………………………………………………………….. ٩٣
۴ ٢ ٣ رشته تحصيلي………………………………………………………………. ٩٣
۴ ٢ ۴ سابقه خدمت ………………………………………………………………… ٩۴
۴ ٢ ۵ سمت سازماني ……………………………………………………………. . ٩۴
۴ ٣ آزمون فرضيه………………………………………………………………… ٩۵
۴ ٣ ١ آزمون فرضيه اول …………………………………………………………. ٩۵
۴ ٣ ٢ آزمون فرضيه دوم ……………………………………………………….. . ٩٨
۴ ٣ ٣ آزمون فرضيه سوم ………………………………………………………. ١٠١
۴ ۴ فرضيه اصلي ………………………………………………………………. ١٠۴
۴ ۵ نتيجه گيري ………………………………………………………………….. ١٠۶
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
۵ ١ ديباچه ………………………………………………………………………… ١٠٨
۵ ٢ نتيجه گيري ………………………………………………………………….. ١٠٩
۵ ٣ پيشنهادها …………………………………………………………………….. ١١١
۵ ٣ ١ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش…………………………………… ١١١
۵ ٣ ٢ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي ……………………………………… ١١٣
منابع
منابع ……………………………………………………………………………….114
ل
فهرست جداول
١ مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين ………………………….. ٢٨ -١
٣ تعداد آارآنان مورد نظر …………………………………………………. ٧۶ -١
٣ پرسشنامه، توزيع شده ……………………………………………………. ٧٨ -٢
۴ جنسيت …………………………………………………………………….. ٩٢ -١
۴ توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات …………………………. ٩٣ -٢
۴ توزيع فراواني رشته تحصيلي …………………………………………… ٩٣ -٣
۴ توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت ……………………………… ٩۴ -۴
۴ توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني ………………………………… ٩۴ -۵
۴ نتايج آزمون فرضيه اول …………………………………………………. ٩٧ -۶
۴ نتايج آزمون فرضيه دوم ……………………………………………….. ١٠٠ -٧
۴ نتايج آزمون فرضيه سوم ……………………………………………….. ١٠٣ -٨
۴ جمع بندي يافته هاي پژوهش ……………………………………………. ١٠۶ -٩
این پاین نامه با 50% تخفیف ارائه شده است