بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران ۴۵ ص

فهرست مطالب
۱- مقدمه و کلیه واژه
۲- ارائه مدل تحقیق
۳- پیشگفتار
۴- چکیده تحقیق
۵- رئوس مطالب
۶- نتیجه
۷- منابع – مآخذ و پیوست‌ها
-۱) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۸۷ بوده و قلمرو مکانی تحقیق بانک صادرات ایران حوزه ۶ منطقه غرب تهران می‌باشد.
۵-۱) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از دوروش ذیل استفاده گردیده است:
الف) روش کتابخانه‌ای : توضیح مفاهیم اصلی کلید واژه‌ها از کتابهای معتبر موجود رفتار سازمانی اخذ گردیده است.
ب ) پرسشنامه : یکی از متداولترین روشهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مورد تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات و سایر فاکتورهای مورد پرسش و موثر در بیان مسئله از پرسشنامه استفاده شده است.
۶-۱) روش نمونه گیری
جامعه آماری در این تحقیق حوزه ۶ منطقه غرب بانک صادرات ایران در شهر تهران بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

۷-۱) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است.

Specs
Release date:تیر ۲۰, ۱۳۹۳
Last updated:December 1, 2015
Product type:Word
File format:Doc
File size:194 KB
Requirements:Office Word
Price:0 تومان رایگان