بررسي سيستم هاي ترمز ضد قفل (ABS)

فلسفه ي ABS

هنگام ترمز كردن شديد روي جاده هاي لغزنده ، ممكن است كه چرخها به سادگي قفل شوند اگر چرخهاي عقب قفل شوند ، خودرو حول محور عمودي خود دوران نموده طوري كه كنترل آن مشكل شده و ممكن است كه به دور خود كاملا بچرخد . برعكس اگر چرخهاي جلو قفل شوند تمامي قابليت فرمان از دست مي رود. در چنين مواقعي ، يك راننده ي باتجربه ، پدال ترمز را چندين بار و با سرعت گرفته و آزاد مي كند تا هر دو چرخ را به مرحله ي قفل درآورد و سپس ترمز را رها نموده تا چرخها به حركت خود ادامه دهند . چنين روشي نياز به خبرگي زياد راننده و عدم دستپاچگي در آن شرايط وحشت آور دارد.

دستگاه نرمز ضد قفل(ABS) وسيله اي است كه حتي يك راننده ي ناشي هم مي تواند در صورت ترمز كردن سريع و اضطراري ، خودرو را كنترل نمايد . اين وسيله با افزايش و كاهش سريع فشار روي ترمزها ، سرعت كند شدن خودرو را به مقداري نگه مي دارد كه چرخها قفل نشوند . با اين كار ، خودرو به سرعت متوقف مي شود و مهمتر آنكه كنترل فرمان و تعادل خودرو برقرار مي ماند .

اختراع ترمز ضد قفل

در سالهاي دهه ي 1950 ، مهندسان طراحي كه روي ترمز هواپيما كار مي كردند ، دريافتند كه بيشترين گيرايي چرخ با زمين درست در لحظه ي قبل از قفل شدن چرخ با زمين اتفاق مي افتد . آنها با اختراع ترمزي كاملا مكانيكي ، روشي را به كار بردند كه ، به محض احساس قفل شدن چرخ ، فشار روي ترمز كاهش مي يافت .

به اين ترتيب ، تاير هميشه در وضعيت نزديك به قفل شدن و بيشترين گيرايي كار مي كرد و لذا مسافت لازم براي توقف هواپيما كاهش مي يافت . اين ترمزهاي ضد قفل اوليه سبب گرديدند كه هواپيما به خصوص هنگام فرود آمدن روي سطح يخ زده ، سالم روي زمين بنشيند .

مهندسان خودرو به زودي اهميت بالقوه ي اين نوع ترمزها را در حفظ تعادل و كنترل فرمان خودرو در موارد ترمز كردن اضطراري دريافتند.

يكي از اولين خودروهايي كه به ترمز ضد قفل مجهز گرديد ، مدل،jensen FF  در سال 1965 بود .ترمز اين خودرو از نوع مكانيكي ضد قفل و تقليدي از همان ترمز هواپيما بود . اين ترمز گرچه عملا عملكرد خوبي داشت ، ولي گران تر و سنگين تر از آن بود  كه بتوان آن را روي هر خودرويي به جز خودروهاي گرانقيمت نصب كرد . به اين ترتيب موضوع ترمز ضد قفل تا زمان پيش آمدن فن آوري بهتر كنار گذارده شد .

مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………… 8

ترمز چيست ؟………………………………………………………………………………………….. 9

ترمز هاي هيدروليكي………………………………………………………………………………… 11

ترمز دو مداري با پمپ دوبل……………………………………………………………………… 15

سيستم ترمز چرخ………………………………………………………………………………………17

سيستم ترمز ديسكي ………………………………………………………………………………….19

بوستر…………………………………………………………………………………………………… 27

فصل دوم…………………………………………………………………………………………….. 34

فلسفه يABS ………………………………………………………………………………………35

اختراع ترمز ضدقفل………………………………………………………………………………..35

محدوديت هاي ترمز ضد قفل………………………………………………………………….  37

ديناميك تايرها………………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم……………………………………………………………………………………………..44

معرفي اجزا سيستم ABS ………………………………………………………………………..45

واحد كنترل الكترونيكي  (ECU )……………………………………………………………..47

مدارهاي ايمني………………………………………………………………………………………51

دوره (سيكل ) كنترل ABS……………………………………………………………………….52

مدارهاي هيدروليكي ………………………………………………………………………………..54

مدارهاي جلو – عقب مجزا……………………………………………………………………….55

مدارهاي قطري مجزا ………………………………………………………………………………56

كانالهاي ABS ……………………………………………………………………………………….57

سيستم هاي يك كاناله……………………………………………………………………………… 57

سيستم هاي سه كاناله……………………………………………………………………………… 57

سيستم هاي چهار كاناله …………………………………………………………………………..58

واحد كنترل هيدروليكي…………………………………………………………………………. 59

نوع مجتمع………………………………………………………………………………………….. 59

نوع غير مجتمع……………………………………………………………………………………. 59

پمپ……………………………………………………………………………………………………61

سيلندر اصلي………………………………………………………………………………………..63

 سولونوييدها…………………………………………………………………………………………66

شيرهاي سولونوييدي سه وضعيتي …………………………………………………………….66

شيرهاي سولونوييدي دو وضعيتي…………………………………………………………….. 70

مقسم هيدروليكي بوش………………………………………………………………………….. 74

دستگاه جك هيدروليكي………………………………………………………………………….78

انباره ها ( آكومولاتورها)…………………………………………………………………………81

سنسور سرعت …………………………………………………………………………………….82

سنسور شتاب………………………………………………………………………………………..86.

ساختار سنسور شتاب ……………………………………………………………………………87

سنسور شتاب جانبي…………………………………………………………………………….. 88

عملكرد سنسور شتاب …………………………………………………………………………..90

سوئيچ چراغ ترمز………………………………………………………………………………. 91

سوئيچ سطح روغن ترمز……………………………………………………………………… 91

فصل چهارم……………………………………………………………………………………… 92

سيستم ضد قفل ABS چگونه كار مي كند ؟…………………………………………….92

دياگرام سيستمABS …………………………………………………………………………….96

عملكرد فعال كننده ي ECU………………………………………………………………….98

وضعيت ترمز معمولي : (ABS فعال نيست)………………………………………………98

وضعيت ترمز اضطراري : (ABS فعال است )………………………………………..100

وضعيت كاهش فشار ………………………………………………………………………..100

وضعيت ثابت نگه داشتن فشار……………………………………………………………. 102

وضعيت افزايش فشار…………………………………………………………………………103

فعال كننده ي ABS با شير سولونوييدي دو وضعيته……………………………………105

ABS ECU…………………………………………………………………………………….107

فصل پنجم……………………………………………………………………………………… 108

عيب يابي سيستم ABS………………………………………………………………………108

سنسورهاي سرعت چرخ…………………………………………………………………….109

سوئيچ چراغ ترمز……………………………………………………………………………. 111

سيستم ترمز اصلي…………………………………………………………………………….111

سيستم تشخيص عيب ABS ……………………………………………………………..112

تفسير لامپ اخطار…………………………………………………………………………. 112

خواندن كدها…………………………………………………………………………………..113

آزمايش سنسور سرعت چرخش …………………………………………………………114

منابع……………………………………………………………………………………………. 116