بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

مقدمه:
به دليل گستردگي شبكه به هم پيوسته توليد و انتقال نيرو در صنعت برق و پراكندگي ايستگاه ها در نقاط بعضا دور از دسترس، احداث و بهره بردار سيستم هاي مخابراتي از نيازهاي اساسي صنعت برق مي‌باشد. كاربريهاي عمده مخابرات در صنعت برق عبارتند از :
1- انتقال اطلاعات و ارسال فرامين خودكار حفاظتي براي جداسازي بخشهاي حادثه ديده و معيوب در كوتاهترين زمان و جلوگيري از گستردگي حوادث جزئي به كل شبكه و پيشگيري از حوادث احتمالي.
2- انتقال اطلاعات جمع آوري شده از پست ها و نيروگاه ها به مراكز كنترل و انتقال فرامين كنترلي از مراكز كنترل به ايستگاه‌ها.
3- هماهنگي عمليات بهره برداري و برقراري ارتباط بين بخش هاي ستادي و عملياتي از طريق شبكه تلفني مستقل برق.
فهرست مطالب
1- مقدمه 1
1-2 سيستم Power Line Carrier(PLC) 3
1-3 روش هاي كوپلينگ 7
1-4 كاربردهاي PLC 9
1-4-1 ارتباط تلفني(صحبت)(speech) 9
1-4-2 تلگراف و پست تصويري (Facsimile) 10
1-4-3 كنترل نشاندهي از راه دور (Control & indication) 10
1-4-4 حفاظت از راه دور (Tele protection) 11
2- تشريح PLC 12
2-1 وسائل مورد استفاده در سيستم فرابري خطوط فشار قوي (PLC) 12
2-1-1 مشخصات خازن كوپلاژ 13
2-1-2 مشخصات لاين تراپ (تله خط) 13
2-1-3 وسايل تنظيم 14
2-1-4 وسايل تنظيم چند فركانسي 15
2-1-5 حذف وسايل تنظيم كننده بيروني 17
3- Analog Power Line Carrier (APLC) 18
3-1 مشخصات كانال آنالوگ 18
3-2 اجزاء APLC 19
3-3 تشريح PLC آنالوگ 19
3-3-1 درايور جداكننده و مخلوط كننده 19
3-3-2 تقويت كننده توان 20
3-3-3 فيلتر فرستنده 21
3-3-4 مدار هايبريد 21
3-3-5 فيلتر گيرنده 21
3-3-6 منبع تغذيه 21
4- PLC ديجيتال 22

4-1 مشخصات كانال DPLC 24
4-2 اجزاء PLC ديجيتال 25
4-3 تشريح DPLC 26
4-3-1 واسط مشتركين يا مبدل زنگ 26
4-3-2 واسط ترانك 26
4-3-3 حذف كننده انعكاس صوتي 26
4-3-4 فشرده سازي صوت 26
4-3-5 مالتي پلكسر ديناميك(DMUX) 28
4-3-6 واسط TPS 28
4-3-7 مدولاتور ISB 29
4-3-8 دمدولاتور ISB 30
4-3-9 مودم V.34 30
4-4 نظارت و سرپرستي 31
4-5 مقايسه
چرا از مخابرات ديجيتال استفاده مي شود؟ 31
5- VOIP و DPLC براي شبكه PABX و مشتركان دور دست 33
5-1 راه حل يكپارچه كردن مخابرات 33
5-2 VOIP و PLC ديجيتال 33
5-3 همه راه حل هاي شامل سيستم(All- inclusive system sudations) 33
5-4 راه حل هاي سازش با Broad band 34
5-5 دروازه VoIP 34
5-6 فرابري خط قدرت PLC 34
5-7 صوت بر روي IP و PLC ديجيتال 34
6- Broad band overpower line (BPL) 35
6-1 مزاياي آشكار عرضه BPL روي كابل عادي يا اتصالات DSL 35
6-2 مودم هاي BPL 36
6-3 كوپلاژ سلفي 37
6-4 تداخل انتشارات 37

6-5 شبكه قدرت الكتريكي هوشمند 38
6-6 يك وسيله اتصال بهتر 38
6-7 مرور گزارش FCC و دستور 245-54 براي باند پهن روي خطوط قدرت BPL 38
7- محدوديت هاي خط قدرت با ولتاژ بالا براي ارتباطات سرعت زياد 39
7-1 خلاصه 39
7-2 مقدمه 39
7-3 كانال هاي مخابراتي PLC ولتاژ بالا 40
7-4 نتايج تحقيقات علمي 41
7-5 نتايج 43
8- منابع 44