بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر دزفول 45 ص

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر دزفول 45  ص

چكيده

فصل اول

مقدمه

بيان مسئله

اهميت وضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

سوال پژوهشي

تعريف مغاهيم واصطلاحات

فصل دوم

چارچوب نظری ودیدگاهها

پيشينه تحقيق

تعاریف ومفاهیم

فصل سوم

روش تحقيق

ابزار تحقيق

جامعه ونمونه آماري

حجم نمونه

شيوه نمونه گيري

روش تجزيه وتحليل

فصل چهارم

تجزيه وتحليل دادها

فصل پنجم

ارائه يافته هاي تحقيق

پيشنهادات

منابع ومواخذ

چكيده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1386 می پردازد.آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1385می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین دزفول طراحی وبین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ 62/0: α بدست آمد. نتایج جمع آوری اسنادی آمارهاومقایسه بانتایج آزمون حاشیه نشینی نشانگرتوسعه نیافتگی وتوزیع نابرابرهزینه- درآمد و دیگر شاخصهای توسعه انسانی بویژه مولفه های بهداشت و درمان وآموزش است. این نتایج همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش (گیدنز، زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی وبر اثر دافعه اجتماعی- فرهنگی روستایی بوده است نه دافعه اقتصادی روستایاجاذبه اقتصادی شهرهاآزمون فرضیات پژوهش ترسیم شیب بتای اثرگذاری متغیرمستقل برمتغیرهای وابسته نمونه،نشانگر تاثیر بالای سواد سرپرست خانوار بیشتر بر سواد دختران و زنان این مناطق بصورت مثبت و همسو می باشد. در مجموع این بررسی یافته های نوینی در خصوص وضعیت ساختاری مناطق حاشیه نشین شهر دزفول ارائه داده که در پایان آن  نیز نمودارها و پیشنهاداتی آمده است.

فرمت : ورد

ابزار : آفیس ، نرم افزار فشرده سازی

قیمت : 4050 تومان