بررسي امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن

چكيده
مقاله گردآوري شده در مورد بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تأثيرات آن: شامل قسمتهاي متنوع امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي، اندازه‌گيري ثابتهاي خط انتقال با استفاده از روشهاي تحليلي و اجزاء محدود، بررسي و تداخل امواج با شبكه‌هاي مخابراتي، راههاي كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتي انسان، بررسي حدود مجاز اطراف سيمهاي فشار قوي و جريم مجاز در ايران و ديگر موارد مي‌باشد.

از آنجايي كه توسعه روزافزون صنايع و همچنين افزايش استفاده از تجهيزات رفاهي برق در واحدهاي مسكوني، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزايش ميزان توليد را بطور جدي باعث گرديده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعي آلودگي بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگي‌هاي ديگر است.
در اين پروژه سعي شده كه مجموعه‌اي از تحقيقات انجام شده اثرات امواج الكترومغناطيسي در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوري شود و تا حدود عملي راههاي پيشگيري و كاهش اثرات بيان گردد.

مقدمه
اهميت و نقش امواج الكترومغناطيسي از قديم‌الايام در زمينه‌هايي چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعي بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولي از آنجايي كه درس ميدانها و امواج يكي از دروس اختصاصي رشته مخابرات بوده كه به عنوان پايه دروس ديگر مهندسي الكترومغناطيسي تلقي مي‌شود و زمينه تخصصهاي مختلفي را مانند نظريه و تكنيك ميكروويو، آنتن، انتشارات امواج، نظير امواج الكترومغتاطيسي و غيره را فراهم مي‌سازد.
امروزه نقش ميدان مغناطيسي در جوامع صنعتي بيش از پيش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهميت مي‌باشد. با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و طراحي و ساخت سيستمهاي متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتي از مشكلات بشر بوده است، گرفتاريهاي، بيشتري عارض نسل بشر بوده است.

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
فصل اول
امواج الكترومغناطيسي
ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
امواج متحرك روي يك خط انتقال
فتونها و امواج
فتونها
ميدانهاي الكترومغناطيسي در فركانس قدرت
فصل دوم
ثابت‌هاي خطوط انتقال
جنس‌ هادي و ساختمان آن
مقاومت خط
ضريب القائي خط
خطوط سه فاز
هاديهاي متساوي‌الفاصله
مساوي كردن ولتاژهاي القائي بوسيله پيچيدن خط
ظرفيت خط
ظرفيت خط سه‌فاز
فصل سوم
محاسبه پارامترهاي خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود
مدل رياضي
معادلات ميدانها
انرژي و تلفات

فصل چهارم
تداخل امواج الكترومغناطيسي با شبكه‌هاي مخابراتي
اثرات الكترومغناطيسي
اثرات الكترواستاتيكي
كاهش اثر تداخل
فصل پنجم
تأثير ميدانهاي الكترومغناطيسي 50هرتز بر جنين مرغ، قبل يا در حين انكوباسيون
مقدمه
شرح تحقيق
نتيجه‌گيري
فصل ششم
ميدانهاي الكترومغناطيسي ELF و سلامت انسان
استانداردهاي حدود تابش
استانداردهاي حريم خطوط انتقال برق در ايران
اندازه‌گيري شدت ميدانهاي ELF
بحث و تفسير نتايج اندازه‌گيري شدت ميدان در مشهد مقدس
پيشنهادات
فصل هفتم
اثر امواج الكترومغناطيسي در فركانسهاي قدرت بر انسان
استانداردهاي ايمني
بررسي پارامترهاي EM در بدن
آثا و سندرومهاي حاصل
اثر امواج الكترومغناطيسي روي شيردهي گاوها و حيوانات ديگر
اثر ميدانهاي مغناطيسي فركانس پائين

فصل هشتم
بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف آن
پديده فيزيكي
اثرات بيولوژيك
اثرات كرونا در محيط زيست
اثرات ميدان مغناطيسي روي موجودات زنده
بررسي شدت ميدانهاي الكتريكي در اطراف خطوط انتقال نيرو