بررسي ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

مقدمه
به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي

اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم ميكند.
ضرورت تحقیق
صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست مي دهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،1380مبناي نظري مالي بند 4-6هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان )درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصـل اول 13
کلیــات تحـقیـق 13
1-1 مقدمه 14
2-1 ضرورت تحقیق 16
3-1 اهميت موضوع 17
4-1 بیان مسئله تحقیق 18
5-1 استفاده كنندگان از اين تحقيق 19
6-1 فرضيات تحقیق 19
7-1 قلمرو تحقیق 20
فصــل دوم 21
ادبیات نظری تحـقیــق 21
1-2 ادبيات نظري تحقیق 22
1-1-2مرور ادبيات تحقيق 22
2-1-2 گرينبرگ و همكاران 22
2-2 تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي 23
3-2 مفاهيم وتعاريف وجوه نقد 25
4-2 مزاياي صورت جريانهاي نقدي 26
6-2 تجزيه وتحليل صورتهاي مالي 29
7-2 ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي 31
8-2 نسبتهاي مالي 31
1-8-2 نسبتهاي نقدينگي 33
2-8-2 نسبتهاي فعاليت 33
3-8-2 نسبتهاي اهرمي 33
4-8-2 نسبتهاي سودآوري 34
9-2 تعريف نسبت هاي مالي مبتني برصورت جريانهاي نقدي 34
1-9-2 نسبتهاي توانايي پرداخت وايجاد نقدينگي 36
2-9-2 نسبت هاي كيفيت سود 38
1-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي سود 40
2-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي فروش 40
3-9-2نسبتهاي مخارج سرمايه اي 41
1-3-9-2 نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي 42
2-3-9-2نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي (خارجي )‌ 42
1-4-9-2 نسبت جريانهاي نقدي هرسهم 43
2-4-9-2 نسبت بازده نقدي دارائيها 43
3-4-9-2 نسبت بازده نقدي حقوق صاحبان سهام 44
10-2 نظريه تمركز اطلاعاتي 46
11-2 محتواي اطلاعات در سطح دستوري 47
12-2 محتواي افزاينده اطلاعاتي 48
1-12-2 اطلاعات مكمل 49
2-12-2 اطلاعات موازي 49
فصل سوم 51
روش تــحقــیق 51
1-3 پيشينه تحقيق 52
2-3 جامعه آماري 62
3-3 نمونه آماري 63
4-3 اطلاعات مورد نياز تحقیق 64
1-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي سنتي 65
2-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي 65
3-4-3 اطلاعات موردنياز جهت محاسبه بازده سهام شركت 65
5-3 فرضيه هاي تحقيق 66
6-3 تجزيه و تحليل نظريه فرضيه ها 67
7-3 اندازه گيري متغيرها 68
1-7-3 نسبتهاي مالي سنتي (ترازنامه و سود و زيان) 68
2-7-3 نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي 69
3-7-3 محاسبه بازده سهام 70
1-3-7-3 افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي 71
2-3-7-3 افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي 71
3-3-7-3 افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي 71
4-3-7-3 افزايش از محل اندوخته ها 72
8-3 روشهاي آماري 73
فصل چهارم 77
تجزیه و تحلیل اطلاعات 77
1-4 تحلیل آماری 78
1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول 81
2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم 82
2-4 تحلیل و بررسی فرضيه ها 84
1-2-4 فرضیه اول 84
2-2-4 فرضیه دوم 86
3-2-4 فرضیه سوم 87
فصل پنجم 91
نتيجه گيري و پيشنهادات 91
1-5 خلاصه تحقيق 92
2-5 خلاصه نتايج تحقيق 93
3-5 محدوديتهاي تعميم نتايج تحقيقات 96
4-5 پيشنهادات 96
5-5 منابع و ماخذ 98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1 90
جدول شماره 2 137
جدول شماره 3 138
جدول شماره 4 139
جدول شماره 5 140
جدول شماره 6 141
جدول شماره 7 142
جدول شماره 8 143
جدول شماره 9 144
جدول شماره 10 145
جدول شماره 11 146
جدول شماره 12 147