اطمينان بخشي سيستم توزيع

مفاهيم كلي
خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سيستم توزيع را بر هر دليلي خروج آن مؤلفه مي گويند.
خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه اي بصورت عمدي و با برنامي قبلي را خروج با برنامة آن مؤلفه مي گويند.

خروج اجباري: خروجي كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشي نداشته و بعلت ايجاد شرايط اضطراريِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباري انجام مي شود.
خروج اجباري گذرا: درصورتي كه علت خروج فوراً از بين برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباري) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباري را خروج اجباريِ گذرا مي نامند.
خروج اجباري ديرپا: خروج اجباري كه گذرا نباشد ديرپا خواهد بود.
خروج جزئي: خروجي كه درآن تنهاي قسمتي از يك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت ديگر ظرفيت و يا كيفيت انجام وظيفة مولفة مذكور كاهش مي يابد.
بديهي است امكان به تعويق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالي كه چنين امكاني براي خروج اجباري وجود ندارد.

در عمل بين اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه كه از قبل پيش بني شده است، بدلايل زير اختلافاتي وجود دارد.
1- تعريف خرابي
2- اختلاف بين محيط واقعي و محيط پيش بيني شده
3- قابليت نگهداري و آزمايش دستگاه ها و ميزان تخصص كاركنان
4- ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابي مفروض براي مؤلفه ها در پيش بيني ها
5- فرآيند ساخت، شامل بازرسي و كنترل كيفيت
6- توزيع زماني تا وقوع خرابي
7- استقلال خرابي مؤلفه ها

اطمينان بخشي سيستم توزيع

فهرست مطالب :

1- تعاريف اوليه 6 – 1
2- محدوديتهاي سيستم توزيع 7 – 6
3- ترازهاي اطمينان بخشي توزيع 9 – 7
4- مروري بر آمار و احتمالات و مفاهيم رياضي پايه براي مبحث اطمينان بخشي 18 – 9
5- سيستمهاي سري 20- 18
6- سيستمهاي موازي 21- 20
7- سيستمهاي سري موازي 74- 21
8- واژگان انگليسي 79- 75
9_منابع و ماخذ 80