اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه :

طرح مسأله :

پرسش های تحقیق :

روش های تحقیق :

یافته های پژوهش :

الف ) تعاریف سالمند و  سالمند ی چیست ؟ 

1- الف ) تعریف سالمند و سالمندی با رجوع به برخی منابع مکتوب ( اسناد ، اینترنت و… )

2-الف ) تعریف سالمند و سالمندی از دیدگاه خود افراد سالمند

ب ) چرا افراد سالمند پس از بازنشستگی به اشتغال روی می آورند ؟ 

1- ب) چه کسانی کار فروش بلیط را انجام می دهند ؟

2- ب)  سیستم اشتغال ( غیر رسمی ) در باجه های فروش بلیط به چه صورت می باشد؟

3-ب ) دلیل اصلی آن ها که به اشتغال بعد از بازنشستگی روی آورده اند چیست؟

نتیجه گیری :

منابع.

Specs
Release date:بهمن ۱۹, ۱۳۹۲
Last updated:October 3, 2014
Current version:Office Word
Product type:rar
File format:Doc
File size:173 kb