پایان نامه – استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي 85 ص

مقدمه:
پرداختن به موضوع كارگاه هاي چوب براي دانشجويان رشته صنايع دستي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ليكن با توجه به اهميت زياد آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بيشتري به اين امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهاي لازم و استانداردها مي باشد با اين اوصاف، اين دلايل باعث شدند تا نگارنده، با بررسي استانداردهاي موجود در كارگاه ها، كارگاهي با فضاي ايده آل را معرفي نمايد.

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: شناخت ملزومات كارگاه 2
1. شناخت چوب 3
2. شناخت ابزار 5
3. شناخت مواد 16
فصل دوم: شناخت رشته هاي آموزشي و ميزان فضاي لازم 18
1. معرق 19
الف) شناخت 19
ب) ابزار و مواد 19
ج) فضاي لازم 19
2. منبت 21
الف) شناخت 21
ب) ابزار و مواد 21
ج) فضاي لازم 21
3. مشبك 23
الف) شناخت 23
ب) ابزار و مواد 23
ج) فضاي لازم 23
فصل سوم: ويژگي هاي كارگاه 24
1. مشخصات كارگاه 25
الف) وسعت كارگاه 25
ب) روشنايي و تهويه 26
ج) تأسيسات كارگاهي 28
د) طراحي فضاي ساختماني كارگاه 30
2. بررسي ضوابط و استانداردهاي اجزاء كارگاه 31
الف) توضيحات 31
ب) مراحل تهيه سرانه فضاها 32
ج) احكام فضايابي 35
فصل چهارم: ارائه طرح 36
1. ارائه آلترناتيو و بررسي محاسن و معايب 37
2. ارائه طرح بهينه و بررسي محاسن 57
نتيجه گيري 60
فهرست منابع و مأخذ متن 62
فهرست منابع تصاوير 64