آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني- تدريس در مقطع ابتدا ئي

مقدمه

در مورد كودكان استثنايي بايد گفت كه به طور كلي دستگاه عصبي كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسيده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت در حال تغيير و تحول است لذا رفتار نيز به همان منوال در تحول و تغيير خواهد بود. در كودكان استثنايي واكنشها ويژگي هاي خاص دارند، چون كودك رشد فكري كامل ندارد لذا نمي تواند بر رفتارهاي خود مانند بزرگسالان كنترل داشته باشد يا اگر عمل خلافي از او سر زند احساس گناه و تقصير كند.

اين كودكان در مقابل فشارهاي زندگي واكنشهاي  نسبتاً سريع و شديد نشان مي دهند و به همان سرعت هم وقتي نشانه هاي زندگي از بين رفت بهبود مي يابند. از آنجا كه وابسته و متكي به ديگران هستند و در واقع از نظر شخصيتي نارس و نابالغند لذا در مقابل فشار و ناراحتي تنها كاري كه خواهند كرد اختلالات رفتاري است كه وسيلة بيان كودك است.

اگر كودك سن كمتري داشته باشد در ارتباط با ديگران بيشتر در زحمت بوده و حتي وقتي قادر به تكلم است چون دايره اطلاع بر لغات محدود است و اصولاً قادر به درك و بيان مفاهيم كلي نيست و در بيان احساسات خود دچار مشكل است لذا اختلالات رفتاري و رواني شديدتري از خود نشان مي دهد.

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول

 مقدمه                                                                                        3

تاريخچه كودكان ع.ذ                                                                    10

تعليم و تربيت چيست؟                                                                  21

مراحل  هدف هاي آموزشي                                                           22

طبقه بندي هد فهاي تربيتي  در حيطه يادگيري                                    24

 سطوح يادگيري در حيطه شناختي                                                   26

 سطوح يادگيري در حيطه عاطفي                                                    26

سطوح يادگيري در حيطة  رواني – حركتي                                        27

 تعريف آموزش                                                                          28

تعريف يادگيري                                                                           28

مقايسه آموزشي  و يادگيري                                                          29

 فصل دوم:مشخصات  محل كارورزي

 مشخصات محل كارورزي و مدرسه                                               33

مشخصات دانش آموزان                                                               36

برنامه هفتگي كلاس                                                                     37

مشخصات كلاس                                                                         37

سطح تحصيلات معلمان و كاركنان مدرسه                                         38

فصل سوم: درس علوم

 مشاهدة  تدريس درس علوم                                                         40

فعاليتهاي مربوط به ارائه درس                                                       44

 جدول طرح  درس علوم                                                               46

گزارش تدريس علوم                                                                    47

 جدول طرح درس علوم                                                                53

 سؤالات امتحان                                                                          54

فصل چها رم درس  فارسي

مشاهده تدريس درس فارسي                                                         57

 فعاليتهاي مربوط به ارائه درس                                                      60

جدول  طرح  درس  فارسي                                                            63

 گزارش تدريس  فارسي                                                               64

 جدول طرح درس                                                                       70

 سؤالات امتحاني و نتايج آن                                                           71

فصل  پنجم: درس رياضي

 مشاهده تدريس درس رياضي                                                       74

جدول طرح درس  رياضي                                                             77

 فعاليتهاي مربوط به ارائه درس                                                      78

 گزارش تدريس رياضي                                                                80

جدول طرح درس رياضي                                                              84

سؤالات  امتحان رياضي و تحليل آنها                                               85

نتيجه گيري                                                                                91