انتخاب درگاه پرداخت

در صورت مشکل در یکی از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت دیگر استفاده نمایید . در حال حاضر دو درگاه پرداخت جهان پی و زرین پال فعال بوده و قابل استفاده می باشند . در مرحله تکمیل مشخصات خرید می توانید درگاه مورد نظر را انتخاب نمایید .

پاسخ دهید